Usavršavanje doktorandice Ane Boban u FEM-u, Italija

Doktorandica Ana Boban provela je dva tjedna na stručnom usavršavanju u području metabolomike na Research and Innovation Centar- Fondazione Edmund Mach. U razdoblju od 4. do 18. veljače 2023. doktorandica je analizirala uzorke iz projekta pomoću UPLC-QqQ-MS/MS-a. Analizom smo dobili uvid u sastav i koncentraciju lipida i aminokiselina, koji su produkti metabolizma izoliranih autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca.  Domaćin i mentor na usavršavanju bila je suradnica na projektu dr.sc. Urška Vrhovšek.

Javna obrana teme doktorske disertacije

Ana Boban, mag. chem., doktorandica na HRZZ projektu ”Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina-WINE AROMAS“, dana 16.01.2023., uspješno je obranila temu doktorske disertacije pod naslovom “Utjecaj autohtonih kvasaca koji ne pripadaju rodu Saccharomyces na profil arome mladoga vina Maraština ”.

Javna obrana teme doktorske disertacije održana je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pred Odborom za poslijediplomske studije i Povjerenstvom za obranu teme u sastavu: 

  1. prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  2. dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
  3. prof. dr. sc. Vlatka Petravić Tominac; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  4. prof. dr. sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
  5. dr. sc. Vesna Milanović, znanstvena suradnica; Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italija

i pod mentorstvom:

dr. sc. Irena Budić-Leto, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split.

Objavljen znanstveni rad u časopisu Metabolites

U časopisu Metabolites (I.F.= 5.581, Q2) objavljen je znanstveni rad na temu ciljanog i neciljanog profiliranja metabolita vina Maraštine proizvedenog spontanom fermentacijom s različitih uzgojnih područja Dalmacije.

Boban, A.; Vrhovsek, U.; Carlin, S.; Mucalo, A.; Budić-Leto, I. A Targeted and an Untargeted Metabolomics Approach to the Volatile Aroma Profile of Young ‘Maraština’ Wines. Metabolites 202212, 1295. (IF=5.581, Q2)

Rad je dostupan na poveznici:

https://doi.org/10.3390/metabo12121295

10th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists

Sudjelovali smo na jubilarnom 10. međunarodnom kongresu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista koji se održao u Zagrebu od 29. studenog do 2. prosinca 2022. Prezentirali smo dio rezultata iz projekta WINE AROMAS u dvije poster sekcije:

Sekcija Innovation:

V. Milanović, F. Cardinali, A. Boban, J. Gajdoš Kljusurić, A. Mucalo, A. Osimani, L. Aquilanti, C. Garofalo and I. Budić-Leto

Oenological characterization of non-Saccharomyces yeasts isolated from Croatian white grape variety Maraština

Sekcija Nutrition, Health and Consumer:

A. Boban, U. Vrhovsek, S. Carlin, A. Mucalo and I. Budić-Leto

A targeted and untargeted approach to volatile metabolite characterization of „Maraština“ wines produced by spontaneous fermentation

Posteri su dostupni na poveznici:

https://pbn2022congress.pbf.hr/?page_id=668

Obrana nova dva diplomska rada na projektu

U sklopu istraživanja na projektu WINE AROMAS 5. listopada 2022. pod mentorstvom dr.sc. Vesne Milanović, obranjena su još dva diplomska rada na Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Ancona, Italy.  

Diplomski rad pod naslovom Clonal selection of non-Saccharomyces yeast isolated from Maraština grapes located in wine growing region of Northern Dalmatia (Croatia) obranio je student Eduardo Corvatta. Student Tommaso Cechini obranio je diplomski rad pod naslovom Oenological characterization of Saccharomyces cerevisiae strains obtaned form Maraština grapes located in wine-growing region of Central and Southern Dalmatia (Croatia). 

Sudjelovanje na Europskoj noći istraživača

Dana 30. rujna 2022. od 17 do 22 sata u Marmontovoj ulici u Splitu sudjelovali smo u Projektu Reconnect science with the blue society (Blue-connect) u okviru HORIZON MSCA Researchers’ Night s temom „Uloga kvasaca u proizvodnji vina“. Predstavili smo projekt power point prezentacijom i donijeli različite primjerke autohtonih kvasaca iz sorte Maraština koje smo razvili na čvrstim hranjivim podlogama. Široj javnosti smo na zanimljiv način prikazali pokus alkoholne fermentacije šećera i jednostavnim fizikalno-kemijskim metodama približili mjerenja koja na moštu i vinu provodimo u Enološkom laboratoriju.

Održana istraživačka radionica vezana za kinetiku rasta kvasaca

U Institutu za jadranske kulture u razdoblju od 26. do 30. rujna suradnica na projektu dr.sc. Vesna Milanović je održala istraživačka radionicu o kinetici rasta kvasaca. Na radionici smo radili s uzorcima izabranih non-Saccharomyces kvasaca koje čuvamo u kolekciji autohtonih kvasaca na Institutu. Kvasci su izolirani iz grožđa sorte Maraština tijekom prve godine projekta, identificirani te ispitani na osnovne enološke karakteristike. Za vrijeme održavanja radionice provodili smo analize vezane za određivanje i praćenje kinetike rasta kvasaca korištenjem više različitih tehnika kao što su nasijavanje i brojanje živih kvasaca na čvrstim hranjivim podlogama, priprema inokuluma kvasaca za inokulaciju u sterilni mošt sorte Maraština uključujući i druge važne korake vezane uz rast i razvoj kvasaca. Usvojene mikrobiološke vještine i znanja su od velike koristi za  metodologiju praćenja pokusa alkoholne fermentacije.

Obranjen drugi diplomski rad na projektu

Na Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Ancona, Italy i pod mentorstvom dr.sc. Vesne Milanović, student Giacomo Migliorini obranio je diplomski rad pod naslovom Oenological characterisation of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from Maraština grapes. Ovo je drugi diplomski rad obranjen iz rezultata istraživanja suradnika na projektu WINE AROMAS.

Objavljen znanstveni rad: “Croatian white grape variety Maraština: first taste of its indigenous mycobiota”

U časopisu Food Research International (I.F.= 7.425, Q1) objavljen je znanstveni rad s temom molekularne identifikacije i karakterizacije autohtone mikrobiote po prvi puta identificirane iz sorte Maraština.

Milanović, V.,  Cardinali, F., Ferrocino, I., Boban, A., Franciosa, I., Gajdoš Kljusurić, J., Mucalo, A., Osimani, A., Aquilanti, L., Garofalo, C., Budić-Leto, I. Croatian white grape variety Maraština: first taste of its indigenous mycobiota. Food Research International 162, 111917, 2022 (I.F.=7.425, Q1).

Rad je dostupan na poveznici: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111917

Ani Boban odobrena STSM stipendija u sklopu COST Action CA 17111 INTEGRAPE

Dokorandica Ana Boban trenutno boravi (12. svibnja – 12. lipnja 2022.) u Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige u Italiji, u okviru Short-Term Scientific Missions stipendije (STSM) u sklopu COST Action CA 17111 INTEGRAPE; “Data integration to maximize the power of OMICs for grapevine improvement”.  

Za vrijeme stipendije Ana Boban usvaja znanja i vještine iz području metabolomike, vezano za profiliranje aroma i lipida iz grožđa i vina pod mentorstvom dr.sc. Urške Vrhovšek koja je dio radne grupe COST Akcije CA 17111 zajedno s dr.sc. Budić-Leto.

Zahvaljujemo COST Akciji 17111 Integrape na prepoznatosti i financijskoj potpori!