Objavljen znanstveni rad: “Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia”

Objavljen je četvrti rad u sklopu HRZZ WINE AROMAS projekta, a drugi uz potporu STSM stipendije financirane u okviru COST Action CA 17111 u međunarodnoj suradnji s Research and Innovation Center – Fondazione Edmund Mach. Prikazani su rezultati lipidnog sastava u kožici grožđa sorte Maraština dobiveni metabolomskim pristupom pomoću UHPLC-MS/MS metode.

Boban, A.; Masuero, D.; Vrhovsek, U.; Budić-Leto, I.* Comprehensive Lipid Profile of ‘Maraština’ Grape Skins from Dalmatia. Applied Sciences 202313, 6446. (Q2)

Rad je dostupan na poveznici: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/11/6446