Usavršavanje doktorandice Ane Boban u FEM-u, Italija

Doktorandica Ana Boban provela je dva tjedna na stručnom usavršavanju u području metabolomike na Research and Innovation Centar- Fondazione Edmund Mach. U razdoblju od 4. do 18. veljače 2023. doktorandica je analizirala uzorke iz projekta pomoću UPLC-QqQ-MS/MS-a. Analizom smo dobili uvid u sastav i koncentraciju lipida i aminokiselina, koji su produkti metabolizma izoliranih autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca.  Domaćin i mentor na usavršavanju bila je suradnica na projektu dr.sc. Urška Vrhovšek.